Algemene Voorwaarden Simulatie Consult

 

 1. Definities
  1. Simulatie Consult: trainings – en acteursbureau, specialist in rollenspel, eenmanszaak opgericht in 1995 te  Eindhoven door A.G.M.J. van den Biggelaar (eigenaar/directeur) Kamer van Koophandel nummer 17089868, Vestigingsnummer 000013067486; Groot Brittannië straat 4, 6663 HT  Lent.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon bij wie de dienstverlening wordt aangeboden.
  3. Opdracht: de overeenkomst tussen Simulatie Consult en opdrachtgever op grond waarvan het dienstenpakket bij opdrachtgever wordt uitgevoerd.
 2. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, begeleiding, coaching, assessment, inzet van trainers en acteurs of andere diensten tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 3. Grondslag offertes
  Offertes van Simulatie Consult zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten daarbij de essentiële informatie heeft verstrekt noodzakelijk voor de opzet en uitvoering van de training, opleidingsactiviteit of selectieprocedure. Simulatie Consult zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 4. Inzet trainers en acteurs
  Simulatie Consult bepaalt welke trainer/acteur het meest passend is of passend zijn voor uitvoering van de opdracht, aan een voorkeur van opdrachtgever zal indien mogelijk worden voldaan.
 5. Tarieven en kosten van de opdracht
  1. De tarieven van de diverse diensten van Simulatie Consult zijn vastgelegd in de meest actuele tarievenlijst, op te vragen bij het bureau. De tarieven genoemd in de tarievenlijst gelden per dagdeel, een dagdeel duurt van 9.00 uur tot 12.30 uur of van 13.30 uur tot 17.00 uur. Een dagdeel dat zich verspreidt over een deel van de ochtend en een deel van de middag  (bijv. van 10 tot 14 uur) wordt in rekening gebracht als twee dagdelen. In de opstelling van offertes en aanbiedingen zijn deze tarieven leidend. Echter, in overleg kunnen tarieven worden aangepast of afgestemd voor de betreffende dienst of opdrachtgever. Voor trainingen geldt dat ten behoeve van maatwerk in goed overleg met de opdrachtgever ontwikkelkosten in rekening kunnen worden gebracht. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de reis – en verblijfkosten, de voorbereidings- of ontwikkelkosten, en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen tenzij in de offerte anders is aangegeven. 
  2. De tarieven voor Open Inschrijving worden gepubliceerd op de website. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Simulatie Consult georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
 6. Betalingsvoorwaarden
  Betaling dient te geschieden zoals op de factuur vermeld staat, binnen 8 dagen na declaratiedatum. Alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Simulatie Consult met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
 7. Annuleringsregeling trainingen, workshops en overige diensten
  Annuleringen zijn tot 5 werkdagen (= 7 kalenderdagen) voorafgaand aan uitvoering kosteloos. Binnen die termijn 100% factuurabel. Bij annuleringen van vooraf betaalde Open Inschrijving training/workshop buiten de annuleringstermijn heeft Simulatie Consult een restitutieverplichting van het volledige bedrag.  Annuleringen binnen de termijn zoals hierboven genoemd van vooraf betaalde Open Inschrijvingen zal Simulatie Consult niet restitueren.
 8. Intellectueel eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten en rollenspellen gebruikt voor uitvoering van de opdracht en geschreven of ontwikkeld door Simulatie Consult, blijven eigendom van Simulatie Consult. Gebruik en verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van het bureau. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 
 9. Vertrouwelijkheid
  Simulatie Consult is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen te bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Simulatie Consult aan derden geen  mededeling doen over de aanpak van het bureau, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage te beschikking stellen.
 10. Aansprakelijkheid
  Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen.Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.
 11. Toepasselijk recht 
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.